Самовредновање и оцењивање квалитета Академије техничко-уметничких струковних студија Београд

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд редовно спроводи поступак самовредновања и оцењивања квалитета својих студијских програма, наставе и услова рада, као и анализе оцена и пролазности студената.

У 2021/22. години је Академија техничко-уметничких струковних студија Београд у складу са законским обавезама приступила изради Извештаја о поступку и резултатима самовредновања.

Извештај о самовредновању структуриран је у складу са стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа (стандарди 1-14):

Стандард 2: Стандарди и поступци за обезбеђење квалитета

Прилог 2.2. Усвојени план рада и процедура за праћење и унапређење квалитета високошколске установе у оквиру стандарда квалитета , Правилник о самовредновању и оцењивању квалитета студијских програма, наставе и услова рада

Стандард 3: Систем обезбеђења квалитета

Прилог 3.1. Формално успостављено тело са конкретном одговорношћу за унутрашње осигурање квалитета у високошколској установи
Прилог 3.3. Документ о анализи резултата анкета и о усвајању корективних и превентивних мера

Стандард 4: Квалитет студијског програма

Табела 4.1. Листа свих студијских програма који су акредитовани у Академији са укупним бројем уписаних студената на свим годинама студија школске године 2019/2020, 2020/2021 и 2021/2022
Табела 4.2. Број и проценат дипломираних студената (у односу на број уписаних) школске године 2019/2020, 2020/2021 и 2021/2022 у оквиру акредитованих студијских програма

Стандард 5: Квалитет наставног процеса

Прилог 5.1. Анализа резултата анкета студената о квалитету наставног процеса
Прилог 5.2. Процедуре и поступци који обезбеђују поштовање плана и распореда наставе
Прилог 5.4. Процедура о полагању испита на основним и мастер студијама
Прилог 5.5. Процедура о пријави, изради и одбрани завршног и мастер рада

Стандард 6: Квалитет научноистраживачког, уметничког и стручног рада

Табела 6.3. Збирни преглед научноистраживачких и уметничких резултата
Прилог 6.2. Однос наставника и сарадника укључених у пројекте у односу на укупан број наставника и сарадника у Академији

Стандард 7: Квалитет наставника и сарадника

Стандард 8: Квалитет студената

Табела 8.1. Преглед броја студената по степенима, студијским програмима и годинама студија на текућој школској години
Табела 8.3. Број студената који су уписали текућу школску годину у односу на остварене ЕСПБ бодове (60), (37-60) (мање од 37) за све студијске програме по годинама студија
Прилог 8.3. Процедуре и корективне мере у случају неиспуњавања и одступања од усвојених процедура оцењивања

Стандард 9: Квалитет уџбеника, литературе, библиотечких и информатичких ресурса

Стандард 10: Квалитет управљања високошколском установом и квалитет ненаставне подршке

Прилог 10.2. Aнализа резултата анкете студената о процени квалитета рада органа управљања и рада стручних служби

Извештаји о самовредновању студијских програма