Општа акта Академијe техничко-уметничких струковних студија Београд

Статут Академије техничко-уметничких струковних студија Београд (27.02.2023.)

Правилник о избору и ангажовању наставника и сарадника АТУСС (07.02.2023.)

Измена и допуна Правилника о избору и ангажовању наставника и сарадника (25.09.2023.)

Пословник о раду Наставно-стручног већа АТУСС

Одлука о изменама и допунама Пословника о раду Наставно-стручног већа АТУСС (01.06.2023.)

Правилник о организацији и систематизацији послова на АТУСС - пречишћен текст од 09.03.2022 - СТУПА НА СНАГУ ДАНА 16.05.2023. ГОДИНЕ (16.05.2023.)

Измена и допуна Правилника о организацији и систематизацији послова на АТУСС од 21.10.2022 - СТУПА НА СНАГУ ДАНА 16.05.2023. ГОДИНЕ (16.05.2023.)

Правилник о организацији и систематизацији послова на АТУСС - пречишћен текст од 13.03.2023 - СТАВЉА СЕ ВАН СНАГЕ ДАНА 16.05.2023. ГОДИНЕ (16.05.2023.)

Одлука о стављању ван снаге и враћању на снагу Правилника о организацији и ситематизацији послова на АТУСС од 16.05.2023. године (16.05.2023.)

Правилник о организацији и систематизацији послова на Академији техничко-уметничких струковних студија Београд од 26.09.2023.

Правилник о условима и поступку за избор и ангажовање демонстратора АТУСС

Правилник о уџбеницима и издавачкој делатности (24.02.2023.)

Правилник о изменама и допунама Правилника уџбеницима и издавачкој делатности (06.04.2023.)

Правилник о полагању испита и оценивању (06.04.2023.)

Измена и допуна Правилника о полагању испита и оцењивању (25.09.2023.)

Правилник о избору чланова Студентског парламента (03.10.2022)

Пословник о раду Студентског парламента (03.10.2022)

Пословник о раду Савета АТУСС

Правилник о савету послодавца АТУСС-а

Правилник о раду АТУСС (08.12.2022.)

Правилник о студијама АТУСС (27.04.2023.)

Измена и допуна Правилника о студијама (25.09.2023.)

Правилник о условима и поступку за упис студената (07.02.2023.)

Измена и допуна Правилника о условима и поступку за упис студената (27.04.2023.)

Уједначени ценовник других накнада које сносе студенти (30.01.2023.)

Правилник о дуалном моделу студија (09.02.2023.)

Правилник о поступку припреме, усваја и контроле дуалног модела студија (06.02.2023.)

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности студената Академије техничко-уметничких струковних студија Београд

Кодекс о академском интегритету Академије техничко-уметничких струковних студија Београд

Правилник о условима и поступку за давање сагласности за ангажовање наставника и сарадника на другој високошколској установи

Правилник о распореду и евиденцији радног времена

Правилник о безбедности и здрављу на раду

Правила заштите од пожара

Правилник о признавању страних високошколских исправа ради наставка образовања у Академији техничко-уметничких струковних студија Београд

Правилник о ближем уређењу поступка јавне набавке

Правилник о начину евидентирања, класификовања, архивирања и чувања архивске грађе и документарног материјала

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања

Одлука о одређивању лица за пријем инфомација и вођење поступка узбињивања

Одлука о именовању овлашћеног лица за поступање по захтевима за слободан приступ инфомацијама од јавног значаја

Одлука о одређивању лица за заштиту података о личности

Правилник о извођењу и оцени приступног предавања Академије техничко-уметничких струковних студија Београд (06.02.2023.)

Правилник о садржини, издавању, вођењу и евиденцији путног налога за службена путовања у Академији техничко-уметничких струковних студија Београд

Правилник о садржини, издавању, вођењу и евиденцији путног налога за службена путовања у Академији техничко-уметничких струковних студија Београд - Прилог 1

Правилник о условима и начину коришћења службених возила Академије техничко-уметничких струковних студија Београд

Правилник о условима и начину коришћења сопственог возила у службене сврхе за потребе Академије техничко-уметничких струковних студија Београд

Правилник о управљању сукобом интереса у Академији техничко-уметничких струковних студија Београд

Правилник о мерилима за утврђивање висине школарине

Правилник о заштити података личности

Листа категорија архивске грађе и докуемтарног материјала Академије техничко-уметничких струковних студија Београд

Правилник о раду Комисије за квалитет Академије техничко-уметничких струковних студија Београд

Правилник о поступку самовредновања и оцењивања квалитета Академије техничко-уметничких струковних студија Београд

Правилник о буџетском рачуноводству Академије техничко-уметничких струковних студија Београд (27.12.2022.)

Правилник о поступку спровођења пописа имовине и обавеза у Академији техничко-уметничких струковних студија Београд (27.12.2022.)

План управљања ризицима од повреде принципа родне равноправности Академије техничко-уметничких струковних студија Београд за 2023. годину (13.02.2023.)

Одлука о одређивању лица задуженог за родну равноправност (13.02.2023.)

Одлука о годишњем плану рада Академије за 2023 (25.04.2023.)

Правилник о међународној мобилности АТУСС (07.09.2023.)

Правила и услови за селекцију студената и запослених за међународну мобилност (07.09.2023.)